Slide DEL 3.2 DEL 3.2 Hur organiseras
folkbildningen?
Hur organiseras
folkbildningen?
I den här delen av introduktionsutbildningen går vi igenom ett par vanliga begrepp; öppen kursverksamhet riktar sig till allmänheten via webb och kursprogram. Verksamhet som riktar sig till föreningar eller studiegrupper har vi valt att kalla för studieservice. I filmen får du mer kunskap om folkbildningens tre verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. I den här delen av introduktionsutbildningen går vi igenom ett par vanliga begrepp; öppen kursverksamhet riktar sig till allmänheten via webb och kursprogram. Verksamhet som riktar sig till föreningar eller studiegrupper har vi valt att kalla för studieservice. I filmen får du mer kunskap om folkbildningens tre verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

Slide Öppen kursverksamhet: Den öppna kursverksamheten vänder sig till en bred allmänhet med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Detta utbud är oftast förknippat med en kursavgift för deltagarna. Utbudet presenteras på vår externa webbplats och i våra kursprogram. Ett kännetecken för programförd verksamhet är att den normalt sett leds av en arvoderad cirkelledare. Öppen kursverksamhet: Den öppna kursverksamheten vänder sig till en bred allmänhet med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Detta utbud är oftast förknippat med en kursavgift för deltagarna. Utbudet presenteras på vår externa webbplats och i våra kursprogram. Ett kännetecken för programförd verksamhet är att den normalt sett leds av en arvoderad cirkelledare.

Slide Studieservice I vårt folkbildningsarbete samarbetar vi med intressegrupper, föreningar och kulturinstitutioner. Vi ger stöd till dem som vill utveckla ett gemensamt intresse och skaffa sig kunskap inom ett område eller ämne. Vi kallar samarbetet studieservice. En grupp musiker som övar för att utvecklas, ett kompisgäng som tycker om att diskutera film eller en förening som vill utveckla sitt styrelsearbete är alla exempel på hur ett samarbete inom studieservice kan se ut. I studieservice är studiecirkeln den vanligaste verksamhetsformen, men samarbetet kan också vara annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Förutom administrativt och pedagogiskt stöd ger vi ibland grupper kostnadsersättning, för till exempel för studiematerial, lokalkostnader och gästföreläsare. Hur ett samarbete inom studieservice ser ut är ofta behovsstyrt. Studieservice I vårt folkbildningsarbete samarbetar vi med intressegrupper, föreningar och kulturinstitutioner. Vi ger stöd till dem som vill utveckla ett gemensamt intresse och skaffa sig kunskap inom ett område eller ämne. Vi kallar samarbetet studieservice. En grupp musiker som övar för att utvecklas, ett kompisgäng som tycker om att diskutera film eller en förening som vill utveckla sitt styrelsearbete är alla exempel på hur ett samarbete inom studieservice kan se ut. I studieservice är studiecirkeln den vanligaste verksamhetsformen, men samarbetet kan också vara annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Förutom administrativt och pedagogiskt stöd ger vi ibland grupper kostnadsersättning, för till exempel för studiematerial, lokalkostnader och gästföreläsare. Hur ett samarbete inom studieservice ser ut är ofta behovsstyrt.

Slide Film: Folkbildningens tre verksamhetsformer I denna film berättar administratören Johanna om folkbildningens olika verksamhetsformer. GÖM VIDEON GÖM VIDEON

Slide Checklistor: Studiecirkel Förutom att en studiecirkel består av minst tre personer finns det några fler kännetecknen för en studiecirkel:

• Den har inga formella krav på förkunskaper
• Deltagaren avgör själv om han eller hon vill delta
• Deltagarna kan påverka cirkelns innehåll och upplägg
• Cirkeln leder till ett lärande vars syfte är utveckling och förändring
• Gruppen söker kunskap gemensamt där diskussion och samtal är en viktig komponent
• Det ska finnas tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna

För att vi ska få rapportera våra studiecirklar som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet så måste cirkeln uppfylla följande krav:

• En studietimme är 45 minuter
• Minst nio studietimmar under minst två veckor
• Minst tre sammankomster
• Max fyra studietimmar per sammankomst
• Max tre sammankomster per vecka
• Tolv deltagare är ett riktvärde för en stor grupp. Maximalt får det vara 20 stycken deltagare inklusive ledaren
• Det finns en cirkelledare som är godkänd och rapporterar närvaro vid varje tillfälle
• Studiecirkeln har en kursplan
• En person får medverka max 480 studietimmar per år i en studiecirkel
• Deltagarna är 13 år eller äldre
• Studiematerialet måste vara spårbart. Vid länkar till internetsidor måste dessa vara fullständiga

Cirkelledare: För dig som cirkelledare är det också viktigt att:

• Deltagarna i studiecirkeln vet att de deltar i en studiecirkel
• Cirkeldeltagarna vet vilket studieförbund som är anordnare
• Alla har möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och arbetet i cirkeln
• Närvaro förs vid varje träff
• Utvärdera gärna studiecirkeln. Kunde något göras annorlunda eller bättre?

Anställd: För dig som ska arbeta med folkbildning på ett av Folkuniversitetets kontor är det viktigt att du informerar nya cirkelledare om att de ska:

• Berätta för deltagarna i studiecirkeln att de deltar i en studiecirkel och att deltagarna vet vilket studieförbund som anordnar cirkeln
• Tar ansvar för sitt och deltagarnas lärande och arbete i cirkeln
• Följa de regler som finns för studiecirkelverksamhet, till exempel rapportera närvaro
• Upprätthålla en god dialog med personal vid Folkuniversitetet
• Se till att deltagare vid studiecirkelns slut svarar på en utvärderingsenkät. Underlaget är till för återkoppling och vidareutveckling
• Nya cirkelledare ska alltid genomföra denna introduktionsutbildning

Slide Checklistor:
Annan folkbildning & kulturarrangemang
Annan folkbildning Annan folkbildningsverksamhet (Afv) skiljer sig från studiecirkeln på så sätt att den har en friare och mer flexibel form. Men det finns ändå regler för hur verksamheten i Afv ska bedrivas:
• Det finns en godkänd cirkelledare som genomfört introduktionsutbildning
• Närvarolista förs vid varje sammankomst av cirkelledaren
• Minst tre deltagare inklusive cirkelledaren
• Deltagarna ska under verksamhetsåret fylla minst 6 år
• En och samma grupp kan inte ha mer än 480 studietimmar per år
• Det ska finnas en godkänd kursplan

Kulturarrangemang Ett kulturarrangemang kännetecknas av att:
• Det framförs inför publik bestående av minst fem personer
• Det genomförs vid ett givet tillfälle
• Det pågår i minst 30 minuter
• Folkuniversitetets roll som anordnare framgår tydligt
• Arrangemanget ska ha annonserats i förväg genom exempelvis hemsida eller affisch
• En representant måste närvara, cirkelledare kan vara representanter
• Ett kulturarrangemang får inte ske i någons privata hem
• Publiken måste kunna bytas ut vid flera uppträdanden efter varandra. Annars räknas samtliga uppträdanden som ett gemensamt kulturarrangemang

Slide Folkuniversitetets synlighet Det är viktigt att Folkuniversitetets anordnarskap framgår tydligt i olika aktiviteter. Det innebär att det ska synas att Folkuniversitetet är anordnare, till exempel i en inbjudan, i marknadsföringen där vår logotyp finns med eller vid genomförandet av ett arrangemang. Folkuniversitetets synlighet är extra viktig inom studieservice där initiativet ibland tas av en intressegrupp eller förening. Om Folkuniversitetet inte är huvudarrangör så behöver vi ändå synas som samarbetspartner. Nedanför kan du se några exempel på hur det kan se ut.

Slide Slide Slide

Slide VISSTE DU ATT: Studiecirklar kan ske på distans, eller vara en kombination av distansträffar och fysiska träffar. Kulturarrangemang ska annonseras i förväg.
T ex genom en tidning, hemsida eller affisch.
I en studiecirkel så är varje studietimme 45 minuter lång.

Slide Gör testet nedanför för att gå vidare till nästa del

Slide TILL FÖREGÅENDE DEL