DEL 3

Introduktion till Folkbildning

Folkbildning introduktion är en obligatorisk del för cirkelledare och nyanställd personal inom folkbildningsverksamheten.

Del 3 av introduktionen innehåller en orientering om folkbildningens kännetecken, samhällsstöd, GDPR-information och olika verksamhetsformer. Vare sig du ska vara cirkelledare eller arbeta som administratör på ett av Folkuniversitetets kontor så är det viktigt att förstå folkbildningsverksamhetens uppbyggnad och olika områden.

Introduktion till Folkbildning

DEL 3

Slide Film: Folkbildning med stöd från staten Här berättar Zlata om samlingsbegreppet folkbildning och vad det betyder. GÖM VIDEON GÖM VIDEON

Slide Varför statligt stöd? I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras ett särskilt mål för folkbildningspolitiken.

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Det grundläggande skälet till att folkbildningen får statligt stöd är att den ska bidra till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syften med stödet och här kan du läsa om de fyra övergripande syftena:

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidragen till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet drivs som en ideell förening med myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering. Vill du veta mer om Folkbildningsrådet? besök: www.folkbildningsradet.se
Vår profil Alla studieförbund har sin egen särart. Folkuniversitetets profil sammanfaller med våra kärnvärden: universitetsanknytning, oberoende och förnyelse. Profilen påverkar oss, till exempel genom att vi har ett stort utbud av forskningsföreläsningar (universitetsanknytning), vi har inga medlemsorganisationer som styr oss (oberoende) och vi engagerar oss i projekt som utvecklar vår verksamhet (förnyelse). Folkuniversitetets profil syns i verksamheten, men vi fokuserar naturligtvis på vårt uppdrag som studieförbund; att verka för demokrati, ökat deltagande i samhället och utjämning av utbildningsklyftor.

Intro Information om GDPR För cirkelledare på Folkuniversitetet.
Folkuniversitetet behöver hantera mycket information för att kunna bedriva sin verksamhet. En del information är vår egen medan annan information rör deltagare, uppdragsgivare och samarbetspartner.

Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen.

Förordningen innehåller regler om hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Den gäller i hela EU och berör alla som behandlar personuppgifter.

Inom folkbildningen krävs personnummer som underlag för statsbidrag.
Vad är personuppgifter och vad är känsliga personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en unik fysisk person såsom personnummer, namn, adress, datorns IP-nummer, foton på person, betyg, uppgifter om hälsa och politiska åsikter. Vissa uppgifter är känsligare och mer skyddsvärda än andra och kräver högre säkerhetsnivå i hanteringen.
Vad ska du tänka på när du som cirkelledare hanterar personuppgifterna?

Som cirkelledare är du skyldig att skydda de personuppgifter som du hanterar via den digitala närvarolistan (DN). Det innebär att du inte får spara våra personuppgifter i andra system och att du hanterar din inloggning till DN på ett säkert sätt.

Skicka aldrig känsliga personuppgifter via e-post. Om du mejlar till flera deltagare samtidigt ska du använda dig av Bcc, (hemlig kopia) vilket innebär att mottagarna endast kan se sina egna mailuppgifter utöver avsändarens.

För dig som vill veta mer:
- http://www.folkuniversitetet.se/gdpr
- utbildning på Folkuniversitetets Moodle-plattform med fördjupning.

”Folkuniversitetet ska vara den främsta idéburna
organisationen för det livslånga lärandet.”

Slide VISSTE DU ATT Vi är en av landets största språkutbildare med kurser i ett fyrtiotal språk. De flesta av våra språklärare undervisar på sitt modersmål. Folkuniversitetet har tagit fram Swedex, en internationell språkexamen för svenska som främmande språk.

Slide Gör testet nedanför för att gå vidare till nästa del

Slide TILL FÖREGÅENDE DEL